ดันเจียน Gateway Generating Key 01
- มีด Intense Falchion 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ดาปสองมือ Intense Zweihander 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ขวาน Intense Twin Beam Axe 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- กระบอง Intense Beam Mace 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ไม้เท้า Intense Red Bead 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- หอก Intense Vouge 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ธนู Intense Beam Bow 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ปืน Intense Uzi 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- ลันเชอร์ Intense Redeemer 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- มีดปา Seeker 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- มีดปา Throwing Beam Axe 20 x 1 (โอกาศ 40%)
- โล่เบลโค Intense Defender 19 x 1 (โอกาศ 35%)
- โล่แอค Intense Pierce Protector 19 x 1 (โอกาศ 35%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 02
- มีด Intense Katana 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ดาปสองมือ Intense Bastard Sword 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ขวาน Intense Two Hand Beam Axe 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- กระบอง Intense War Piker 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- หมวกมีลี Intense Rust Duple Helmet 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกแรงค์ Intense Hersk Cap 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกฟอส Intense Long Spirit Cap 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกมีลี Intense Coil Helmet 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกแรงค์ Intense Rust Iron Cap 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกฟอส Intense Mage Polished Cap 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกมีลี Intense Steel Tube Head 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกแรงค์ Intense Light Pliant Head 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกลันเชอร์ Intense Normal Redeemer Head 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะมีลี Intense Rust Duple Armor 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะแรงค์ Intense Hersk Tunic 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะฟอส Intense Long Spirit Cloak 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะมีลี Intense Coil Armor 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะแรงค์ Intense Rust Iron Tunic 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะฟอส Intense Mage Polished Cloak 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะมีลี Intense Steel Tube Core 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะแรงค์ Intense Light Pliant Core 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- เกราะลันเชอร์ Intense Normal Rescue Core 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- หมวกมีลี Intense Duple Helmet 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกแรงค์ Intense Hard Hersk Cap 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกฟอส Intense Spirit Cap 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกมีลี Intense Mild Coil Helmet 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกแรงค์ Intense Iron Cap 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกฟอส Intense Polished Cap 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกมีลี Intense Double SteelTube Head 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกแรงค์ Intense Pliant Head 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- หมวกลันเชอร์ Intense Basic Roburite Head 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะมีลี Intense Duple Armor 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะแรงค์ Intense Hard Hersk Tunic 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะฟอส Intense Spirit Cloak 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะมีลี Intense Mild Coil Armor 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะแรงค์ Intense Iron Tunic 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะฟอส Intense Polished Cloak 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะมีลี Intense Double SteelTube Core 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะแรงค์ Intense Pliant Core 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- เกราะลันเชอร์ Intense Basic Roburite Core 25 x 1 (โอกาศ 35%)
- มีด Intense Shotel 25 x 1 (โอกาศ 30%)
- ดาปสองมือ Intense Claymore 25 x 1 (โอกาศ 30%)
- ขวาน Intense Double Axe 25 x 1 (โอกาศ 30%)
- กระบอง Intense War Hammer 25 x 1 (โอกาศ 30%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- มีด Strong Intense Beem Saver 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- ดาปสองมือ Strong Intense Beem Sword 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- ขวาน Strong Intense Battle Beem Axe 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- กระบอง Strong Intense Beem Hammer 25 x 1 (โอกาศ 10%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 03
- ไม้เท้า Intense Black Wand 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- หอก Intense Halbard 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ธนู Intense Beam CrossBow 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ปืน Intense Rail Gun 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ปืนไฟ Intense Mini Flame Thrower 22 x 1 (โอกาศ 30%)
- ไม้เท้า Intense Field Staff 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- หอก Intense Winged Spear 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- ธนู Intense Beam Assembly Long Bow 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- ปืน Intense Plasma Gun 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- ลันเชอร์ Intense Roburite Shooter 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- มีดปา Harpe 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- มีดปา Beam Tabard 25 x 1 (โอกาศ 25%)
- กางเกงมีลี Intense Duple Drawers 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงแรงค์ Intense Hard Hersk Pants 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงฟอส Intense Spirit Drawers 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงมีลี Intense Mild Coil Drawers 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงแรงค์ Intense Iron Pants 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงฟอส Intense Polished Drawers 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงมีลี Intense Double SteelTube Leg 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงแรงค์ Intense Pliant Leg 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- กางเกงลันเชอร์ Intense Basic Roburite Leg 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือมีลี Intense Duple Bracelet 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Hard Hersk Bangle 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือฟอส Intense Spirit Glove 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือมีลี Intense Mild Coil Bracelet 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Iron Bangle 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือฟอส Intense Polished Glove 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือมีลี Intense Double Steel Tube Arm 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Pliant Arm 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- ถุงมือลันเชอร์ Intense Basic Roburite Arm 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้ามีลี Intense Duple Foot Gear 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Hard Hersk Boots 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าฟอส Intense Spirit Shoes 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้ามีลี Intense Mild Coil Foot Gear 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Iron Boots 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าฟอส Intense Polished Shoes 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้ามีลี Intense Double SteelTube Landing 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Pliant Landing 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense Basic Roburite Landing 25 x 1 (โอกาศ 40%)
- โล่เบลโค Intense Scutum 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- โล่แอค Intense Cerato Protector 23 x 1 (โอกาศ 40%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- ปืน Strong Intense Lightning Gun 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- ธนู Strong Intense Seize Bow 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- ลันเชอร์ Strong Intense Cannon 25 x 1 (โอกาศ 10%)
- ไม้เท้า Strong Intense Dual Wand 25 x 1 (โอกาศ 10%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 04
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 05
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 06
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 07
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 08
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 09
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 10
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 11
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 12
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 13
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 14
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 15
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 16
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 17
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 18
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 19
- ยากิน Gain 1%EXP Potion x 1 (โอกาศ 100%)
- ยากิน 7% EXP Gain Potion x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 20
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงมีลี Intense Berserker Trouser 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงแรงค์ Intense Small Hora Slacks 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงฟอส Intense Noble Trouser 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงมีลี Intense JMHora Trouser 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงแรงค์ Intense Ranger Slacks 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงฟอส Intense DECEM Trouser 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงมีลี Intense PowerSuit Leg 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงแรงค์ Intense Hora Piece Leg 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงลันเชอร์ Intense Normal EW Leg 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- กางเกงมีลี Intense Golden Trouser 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงแรงค์ Intense Lease Slacks 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงฟอส Intense NobleHora Trouser 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงมีลี Intense Bone Trouser 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงแรงค์ Intense Azl Raiment Slacks 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงฟอส Intense Dru Trouser 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงมีลี Intense Temple Beam Leg 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงแรงค์ Intense Metal Per Leg 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กางเกงลันเชอร์ Intense EW Leg 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece3 x 1 (โอกาศ 20%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 21
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกมีลี Intense Berserker FullHelm 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกแรงค์ Intense Small Hora HeadGear 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกฟอส Intense Noble Amice 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกมีลี Intense JMHora FullHelm 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกแรงค์ Intense Ranger HeadGear 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกฟอส Intense DECEM Amice 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกมีลี Intense PowerSuit Head 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกแรงค์ Intense Hora Piece Head 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกลันเชอร์ Intense Normal EW Head 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- หมวกมีลี Intense Golden FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกแรงค์ Intense Lease HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกฟอส Intense NobleHora Amice 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกมีลี Intense Bone FullHelm 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกแรงค์ Intense Azl Raiment HeadGear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกฟอส Intense Dru Amice 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกมีลี Intense Temple Beam Head 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกแรงค์ Intense Metal Fur Head 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หมวกลันเชอร์ Intense EW Head 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece1 x 1 (โอกาศ 40%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 22
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้ามีลี Intense Berserker Greave 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Small Hora Boots 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าฟอส Intense Noble Shoes 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้ามีลี Intense JMHora Greave 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Ranger Boots 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าฟอส Intense DECEM Shoes 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้ามีลี Intense PowerSuit Landing 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Hora Piece Landing 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense Normal EW Landing 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- รองเท้ามีลี Intense Golden Greave 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Lease Boots 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าฟอส Intense NobleHora Shoes 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้ามีลี Intense Bone Greave 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Azl Raiment Boots 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าฟอส Intense Dru Shoes 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้ามีลี Intense Temple Beam Landing 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าแรงค์ Intense Metal Per Landing 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- รองเท้าลันเชอร์ Intense EW Landing 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 100%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 23
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือมีลี Intense Berserker Gauntlets 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Small Hora Armlet 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือฟอส Intense Noble Glove 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือมีลี Intense JM Hora Guantlet 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Ranger Armlet 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือฟอส Intense Decem Gloves 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือมีลี Intense Power Suit Arm 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Hora Piece Arm 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือลันเชอร์ Intense Normal EW Arm 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- ถุงมือมีลี Intense Golden Gauntlets 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Please Armlet 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือฟอส Intense Noble Hora Glove 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือมีลี Intense Bone Gauntlet 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Azl Raiment Armlet 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือฟอส Intense Dru Gloves 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือมีลี Intense Temple Beam Arm 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือแรงค์ Intense Metal Per Arm 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ถุงมือลันเชอร์ Intense EW Arm 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece2 x 1 (โอกาศ 80%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 24
- มีด Intense Hora Knife 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ขวาน Intense Hora Axe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- กระบอง Intense Hora Hammer 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ไม้เท้า Intense Hora Staff 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- หอก Intense Hora Spear 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ปืน Intense Hora Vulcan 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เครื่องยิงจรวด Intense Hora Faust 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- ธนู Intense Hora Bow 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะมีลี Intense Berserker Full Plate 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะแรงค์ Intense Small Hora Suit 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะฟอส Intense Noble Robe 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะมีลี Intense JMHora Full Plate 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะแรงค์ Intense Ranger Suit 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะฟอส Intense DECEM Robe 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะมีลี Intense PowerSuit Core 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะแรงค์ Intense Hora Piece Core 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะลันเชอร์ Intense Normal EW Core 47 x 1 (โอกาศ 50%)
- เกราะมีลี Intense Golden Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะแรงค์ Intense Lease Suit 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะฟอส Intense NobleHora Robe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะมีลี Intense Bone Full Plate 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะแรงค์ Intense Azl Raiment Suit 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะฟอส Intense Dru Robe 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะมีลี Intense Temple Beam Core 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะแรงค์ Intense Metal Per Core 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- เกราะลันเชอร์ Intense EW Core 50 x 1 (โอกาศ 20%)
- แร่ Light Ruby x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Water Crystal x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Terra Topaz x 1 (โอกาศ 100%)
- แร่ Lightning Obsidian x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Sickle Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Field Lance Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Sickle Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Beam Gun Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 40%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)
- บูทตี้ Leon Missile Launcher Piece4 x 1 (โอกาศ 20%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 25
- แร่ Keen Talic x 5 (โอกาศ 100%)
- แร่ Favor Talic x 5 (โอกาศ 100%)
- แร่ Wind Obsidian x 5 (โอกาศ 100%)
- แร่ Fire Ruby x 5 (โอกาศ 100%)
- แร่ Poison Topaz x 5 (โอกาศ 100%)
- แร่ Ice Crystal x 5 (โอกาศ 100%)
- มีด Strong Intense Cycle Knife 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ดาปสองมือ Strong Intense Spedona 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ขวาน Strong Intense Tower Axe 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- กระบอง Strong Intense Beem Great Maul 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- หอก Strong Intense Field Lance 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ไม้เท้า Strong Intense Cycle Staff 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ปืน Strong Intense Vulcan 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ธนู Strong Intense Beem Gun Bow 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- ลันเชอร์ Strong Intense Missile Launcher 40 x 1 (โอกาศ 10%)
- มีด Strong Intense Hora Knife 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- ดาปสองมือ Strong Intense Hora Sword 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- ขวาน Strong Intense Hora Axe 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- กระบอง Strong Intense Hora Hammer 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- หอก Strong Intense Hora Spear 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- ไม้เท้า Strong Intense Hora Staff 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- ปืน Strong Intense Hora Vulcan 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- ธนู Strong Intense Hora Bow 45 x 1 (โอกาศ 10%)
- เครื่องยิงจรวด Strong Intense Hora Paust 45 x 1 (โอกาศ 10%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 26
- บูทตี้ Helmet Plated Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Helmet Magic Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Helmet Abradant Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Helmet Plated Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Helmet Magic Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Helmet Abradant Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Helmet Plated Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Helmet Magic Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Helmet Abradant Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- เครื่องมือ Leon's Blueprint x 1 (โอกาศ 40%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 27
- บูทตี้ Upper Item Plated Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Upper Item Magic Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Upper Item Abradant Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Upper Item Plated Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Upper Item Magic Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Upper Item Abradant Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Upper Item Plated Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Upper Item Magic Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Upper Item Abradant Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece1 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece1 x 1 (โอกาศ 11%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 28
- บูทตี้ Lower Item Plated Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Lower Item Magic Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Lower Item Abradant Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Lower Item Plated Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Lower Item Magic Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Lower Item Abradant Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Lower Item Plated Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Lower Item Magic Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Lower Item Abradant Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece2 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece2 x 1 (โอกาศ 19%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 29
- บูทตี้ Gauntlet Plated Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Gauntlet Magic Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Gauntlet Abradant Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Gauntlet Plated Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Gauntlet Magic Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Gauntlet Abradant Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Gauntlet Plated Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Gauntlet Magic Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Gauntlet Abradant Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece3 x 1 (โอกาศ 19%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece3 x 1 (โอกาศ 27%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 30
- บูทตี้ Shoe Plated Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Shoe Magic Stone Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Shoe Abradant Recipe[A] x 1 (โอกาศ 100%)
- บูทตี้ Shoe Plated Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Shoe Magic Stone Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Shoe Abradant Recipe[B] x 1 (โอกาศ 30%)
- บูทตี้ Shoe Plated Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Shoe Magic Stone Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Shoe Abradant Recipe[C] x 1 (โอกาศ 10%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Knife Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Spear Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Staff Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Bow Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Vulcan Piece4 x 1 (โอกาศ 11%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)
- บูทตี้ Leon Hora Faust Piece4 x 1 (โอกาศ 35%)

ดันเจียน Gateway Generating Key 31
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox x 1 (โอกาศ 100%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox x 1 (โอกาศ 100%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's OldBox x 1 (โอกาศ 100%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's HelmetBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ArmorBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's LegBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's GauntletBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's ShoesBox x 1 (โอกาศ 10%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox x 1 (โอกาศ 5%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox x 1 (โอกาศ 5%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's WeaponBox x 1 (โอกาศ 5%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox x 1 (โอกาศ 5%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox x 1 (โอกาศ 5%)
- กล่องของขวัญ Hora DarkHall's TreasureBox x 1 (โอกาศ 5%)

ดันเจียน Battle Dungeon Gate 01

ดันเจียน Battle Dungeon Gate 02

ดันเจียน Event Dungeon25~30

ดันเจียน Event Dungeon31~35

ดันเจียน Event Dungeon36~40

ดันเจียน Event Dungeon30

ดันเจียน Event Dungeon35

ดันเจียน Event Dungeon40

ดันเจียน Gateway creation key

ดันเจียน Gateway creation key

ดันเจียน A dimension tranfer Gate Creation Key[The Present]

ดันเจียน A dimension tranfer Gate Creation Key[The Future]