TimeInfoTEMPCP
[03/16/19 12:10:27]หนูเกเร (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,74714,986
[03/06/19 11:21:38]เสนารักษ์ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,2154,861
[03/06/19 11:20:11]ขำขำ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-46,473185,892
[03/06/19 11:14:47]KIMONO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-59,113236,452
[03/02/19 23:16:53]NF77 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-366,1431,464,573
[02/25/19 20:34:44]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) หา9434,982
[02/25/19 20:34:44]หา ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-174,978
[02/19/19 20:21:04]SharpShooteR (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-27,800111,200
[02/19/19 20:11:16]FallschirmJager (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-32,194128,777
[02/19/19 20:08:38]TACTICAL (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-38,144152,576
[02/16/19 11:18:41]JacKF1 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-18,75975,035
[02/16/19 11:13:34]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) DDR391,253,167
[02/16/19 11:13:34]DDR ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-78185,490
[02/16/19 10:16:03]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ปืนลั่น1111,248,128
[02/16/19 10:16:03]ปืนลั่น ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-223175,481
[02/14/19 12:14:34]๐ไสเขียว๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7252,901
[02/12/19 23:18:57]NOS11 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-122,720490,880
[02/12/19 13:17:11]มดแดง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,2004,800
[02/12/19 11:25:33]S85 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,06812,274
[02/11/19 20:04:50]s010s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,6456,580
[02/11/19 16:50:43]๐อวกาศ๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-12,89051,559
[02/09/19 20:14:59]Akira (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,2408,960
[02/07/19 23:30:05]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) DDR113326,974
[02/07/19 23:30:05]DDR ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-226141,568
[02/06/19 19:04:26]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) นานา50326,861
[02/06/19 19:04:26]นานา ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-10056,601
[02/06/19 18:54:20]KoYoTy ฆ่า (ลาส) ออเจ้า1981,261,146
[02/06/19 18:54:20]ออเจ้า ถูกฆ่าโดย KoYoTy-396323,811
[02/05/19 11:55:17]KO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,1444,576
[02/05/19 11:49:39]GOW (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,4589,830
[02/05/19 00:50:56]ใจ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW01
[02/05/19 00:14:58]s000s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5352,138
[02/03/19 21:53:23]ไม่เอา (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,3905,560
[02/03/19 16:04:54]ปักกินมะนาว (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,93111,725
[02/02/19 22:28:39]ชิรางิกุ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-79,702318,808
[02/02/19 14:55:20]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) NOS101,413324,207
[02/02/19 14:55:20]NOS10 ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-2,8271,868,151
[01/29/19 21:09:42]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) HP126302,794
[01/29/19 21:09:42]HP ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-251146,453
[01/29/19 21:07:24]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) HP126302,668
[01/29/19 21:07:24]HP ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-252146,704
[01/29/19 20:22:45]HP (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-36,739146,956
[01/29/19 18:44:48]KoYoTy ฆ่า (ลาส) ออเจ้า621,260,948
[01/29/19 18:44:48]ออเจ้า ถูกฆ่าโดย KoYoTy-124302,542
[01/28/19 22:06:25]DDR ฆ่า (ลาส) หนูเกเร20991,793
[01/28/19 22:06:25]หนูเกเร ถูกฆ่าโดย DDR-41717,733
[01/26/19 10:44:47]แม่ประณีขายหอม (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5,88323,531
[01/24/19 22:23:01]หา (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,2494,995
[01/24/19 21:46:40]นักสู้ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-9,69238,770
[01/24/19 21:39:12]ออ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,7016,805
[01/24/19 18:42:47]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) D2R47262,666
[01/24/19 18:42:47]D2R ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-9340,545
[01/23/19 16:44:55]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) D2R44257,619
[01/23/19 16:44:55]D2R ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-8836,638
[01/23/19 16:14:59]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) D2R44257,575
[01/23/19 16:14:59]D2R ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-8836,726
[01/23/19 16:11:35]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) D2R44257,531
[01/23/19 16:11:35]D2R ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-8836,814
[01/23/19 10:08:45]Judas (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5702,280
[01/23/19 07:59:23]มดตะนอย (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,0624,250
[01/23/19 05:58:55]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) NOS101,746252,487
[01/23/19 05:58:55]NOS10 ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-3,4921,807,485
[01/20/19 16:56:40]110i (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-14,68258,730
[01/20/19 03:12:14]Vam (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8,81035,240
[01/20/19 03:10:16]oct (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,4095,636
[01/20/19 03:08:01]HOl (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,1704,680
[01/20/19 00:34:11]Cais (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2496
[01/19/19 20:14:41]001 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,86015,440
[01/19/19 16:49:32]งง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-9,02636,104
[01/19/19 14:15:32]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) D2R49230,741
[01/19/19 14:15:32]D2R ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-9836,902
[01/18/19 18:39:42]SUPER (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3841,536
[01/18/19 00:05:39]NOS19 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-243,653974,612
[01/17/19 19:35:50]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) DDR178215,692
[01/17/19 19:35:50]DDR ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-35642,985
[01/17/19 19:28:41]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) DDR179215,514
[01/17/19 19:28:41]DDR ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-35943,341
[01/15/19 23:13:00]๐กัญชลี๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-38,498153,991
[01/13/19 22:35:13]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) DDR55116,327
[01/13/19 22:35:13]DDR ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-11017,490
[01/13/19 22:35:13]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) TV70116,272
[01/13/19 22:35:13]TV ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-14125,299
[01/13/19 18:25:25]JASRF (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-6,68826,752
[01/13/19 16:21:28]๐อาแวสะดอ๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-289,5041,158,017
[01/12/19 08:12:39]admin02 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-13,68354,732
[01/10/19 20:02:43]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) 1IN100147160,334
[01/10/19 20:02:43]1IN100 ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-29489,554
[01/10/19 16:31:30]มุนษย์ลุง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5,90223,609
[01/07/19 12:42:48]ppd (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,57814,311
[01/07/19 12:38:52]jkll (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-20,10680,423
[01/05/19 19:20:31]ออเจ้า ฆ่า (ลาส) ณาณา177107,187
[01/05/19 19:20:31]ณาณา ถูกฆ่าโดย ออเจ้า-35372,220
[01/05/19 10:27:38]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) 1IN100501116,201
[01/05/19 10:27:38]1IN100 ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-1,00272,848
[01/04/19 19:39:47]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) ณาณา165115,700
[01/04/19 19:39:47]ณาณา ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-33172,573
[01/04/19 19:36:59]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) ณาณา166115,535
[01/04/19 19:36:59]ณาณา ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-33272,904
[01/04/19 08:50:54]ริน (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-80,918323,673
[01/04/19 08:49:37]นู๋ริน (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-389,4651,557,862
[01/04/19 08:48:21]มิกะ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-775,6193,102,475
[01/04/19 08:46:54]หนูบอม (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-85,312341,247
[01/02/19 17:29:32]Mie (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-29,107116,429
[12/31/18 10:35:04]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) KoYoTy2,679110,369
[12/31/18 10:35:04]KoYoTy ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-5,3591,245,886
[12/31/18 07:28:23]KoYoTy ฆ่า (ลาส) แค่ฝุ่น51,246,245
[12/31/18 07:28:23]แค่ฝุ่น ถูกฆ่าโดย KoYoTy-1013,190
[12/27/18 20:25:17]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง61246,253
[12/27/18 20:25:17]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-121107,689
[12/27/18 20:23:01]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง115246,193
[12/27/18 20:23:01]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-231107,811
[12/27/18 20:21:41]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,240
[12/27/18 20:21:41]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,042
[12/27/18 20:20:17]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,217
[12/27/18 20:20:17]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,089
[12/27/18 20:19:23]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,193
[12/27/18 20:19:23]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,137
[12/27/18 20:16:56]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,169
[12/27/18 20:16:56]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,185
[12/27/18 20:13:43]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,145
[12/27/18 20:13:43]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,233
[12/27/18 20:12:47]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,121
[12/27/18 20:12:47]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,280
[12/27/18 20:11:27]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,097
[12/27/18 20:11:27]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,328
[12/27/18 20:10:11]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,073
[12/27/18 20:10:11]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,376
[12/27/18 20:09:25]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง116246,077
[12/27/18 20:09:25]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-232108,424
[12/27/18 20:07:01]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,049
[12/27/18 20:07:01]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,656
[12/27/18 20:04:44]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง116245,961
[12/27/18 20:04:44]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-233108,704
[12/27/18 20:03:53]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง117245,845
[12/27/18 20:03:53]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-234108,937
[12/27/18 20:01:04]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,025
[12/27/18 20:01:04]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,170
[12/27/18 19:59:56]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,241,001
[12/27/18 19:59:56]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,219
[12/27/18 19:58:47]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,977
[12/27/18 19:58:47]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,267
[12/27/18 19:57:48]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,953
[12/27/18 19:57:48]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,315
[12/27/18 19:56:26]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,929
[12/27/18 19:56:26]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,363
[12/27/18 19:55:21]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง117245,728
[12/27/18 19:55:21]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-235109,411
[12/27/18 19:53:29]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,905
[12/27/18 19:53:29]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,646
[12/27/18 19:52:25]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,881
[12/27/18 19:52:25]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,694
[12/27/18 19:49:56]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,857
[12/27/18 19:49:56]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,743
[12/27/18 19:48:59]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง118245,611
[12/27/18 19:48:59]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-235109,791
[12/27/18 19:47:30]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,832
[12/27/18 19:47:30]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48110,026
[12/27/18 19:46:23]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,808
[12/27/18 19:46:23]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,075
[12/27/18 19:45:20]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,784
[12/27/18 19:45:20]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,123
[12/27/18 19:44:00]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,760
[12/27/18 19:44:00]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,172
[12/27/18 19:43:04]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง118245,493
[12/27/18 19:43:04]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-236110,221
[12/27/18 19:41:31]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,735
[12/27/18 19:41:31]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,457
[12/27/18 19:40:07]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,711
[12/27/18 19:40:07]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,506
[12/27/18 19:38:39]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,687
[12/27/18 19:38:39]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,554
[12/27/18 19:37:02]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง119245,375
[12/27/18 19:37:02]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-237110,603
[12/27/18 19:35:31]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,662
[12/27/18 19:35:31]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,840
[12/27/18 19:34:27]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,638
[12/27/18 19:34:27]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-49110,889
[12/27/18 19:07:41]อู๋หลง ฆ่า (ลาส) KoYoTy2,655110,938
[12/27/18 19:07:41]KoYoTy ถูกฆ่าโดย อู๋หลง-5,3091,240,613
[12/26/18 21:24:18]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,923
[12/26/18 21:24:18]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,283
[12/26/18 21:22:33]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง119240,256
[12/26/18 21:22:33]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-238108,331
[12/26/18 21:21:31]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,899
[12/26/18 21:21:31]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,568
[12/26/18 21:20:19]0l0 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5442,178
[12/26/18 21:19:29]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,875
[12/26/18 21:19:29]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,616
[12/26/18 21:18:24]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,851
[12/26/18 21:18:24]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,664
[12/26/18 21:16:57]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,827
[12/26/18 21:16:57]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,712
[12/26/18 21:15:51]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,803
[12/26/18 21:15:51]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,760
[12/26/18 21:14:48]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,779
[12/26/18 21:14:48]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,808
[12/26/18 21:13:36]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,755
[12/26/18 21:13:36]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,856
[12/26/18 21:10:45]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,731
[12/26/18 21:10:45]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,904
[12/26/18 21:09:30]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,707
[12/26/18 21:09:30]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48108,952
[12/26/18 21:08:06]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,683
[12/26/18 21:08:06]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,000
[12/26/18 21:06:31]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง120240,137
[12/26/18 21:06:31]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-239109,048
[12/26/18 21:05:19]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,659
[12/26/18 21:05:19]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,288
[12/26/18 21:04:06]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง120240,018
[12/26/18 21:04:06]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-240109,336
[12/26/18 21:02:49]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,635
[12/26/18 21:02:49]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,575
[12/26/18 21:00:45]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง120239,898
[12/26/18 21:00:45]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-240109,624
[12/26/18 20:59:17]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,611
[12/26/18 20:59:17]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,864
[12/26/18 20:55:53]KoYoTy ฆ่า (ลาส) อู๋หลง241,240,587
[12/26/18 20:55:53]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย KoYoTy-48109,913
[12/26/18 20:53:58]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง121239,778
[12/26/18 20:53:58]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-241109,961
[12/26/18 20:52:41]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง121239,657
[12/26/18 20:52:41]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-242110,202
[12/26/18 20:48:32]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง121239,536
[12/26/18 20:48:32]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-242110,444
[12/26/18 20:27:48]สาวลำซิ่ง ฆ่า (ลาส) อู๋หลง122239,415
[12/26/18 20:27:48]อู๋หลง ถูกฆ่าโดย สาวลำซิ่ง-243110,687
[12/25/18 10:35:24]จูุน (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,79311,172
[12/25/18 10:31:21]KO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,4305,720
[12/25/18 10:29:31]ลีลี่ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8583,430
[12/24/18 22:45:33]สาวลำซิ่ง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-58,573234,293
[12/24/18 21:44:11]KoYoTy (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-308,8911,235,562
[12/19/18 21:51:24]หา (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,5616,244
[12/19/18 21:41:44]ออ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,1278,507
[12/19/18 21:05:10]นักสู้ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-12,11648,462
[12/14/18 00:19:30]oTo (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,53914,157
[12/13/18 11:04:30]ใจ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7322,930
[12/08/18 21:03:10]SUPER (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4801,920
[12/08/18 12:05:52]๐อวกาศ๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-16,11264,448
[12/07/18 18:02:56]NOS10 ฆ่า (ปาร์ตี) ๐อาแวสะดอ๐2521,465,978
[12/07/18 18:02:56]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐5881,271,794
[12/07/18 18:02:56]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย รองประธาน-1,6811,422,521
[12/05/18 16:30:07]S85 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,83515,342
[12/05/18 15:57:16]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ออเจ้า161,271,206
[12/05/18 15:57:16]ออเจ้า ถูกฆ่าโดย รองประธาน-3372,010
[12/04/18 22:41:04]เส (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-32,816131,265
[12/04/18 22:36:16]ขำขำ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-58,091232,365
[12/04/18 22:28:06]เสนารักษ์ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,5196,076
[12/03/18 19:33:32]เพื่อนร่วมรบ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3951,582
[12/03/18 18:02:17]ชู้ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,93031,720
[12/03/18 17:52:55]PvC (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,81815,273
[12/03/18 17:52:08]RO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3681,473
[12/03/18 15:28:45]JASRF (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,61030,440
[12/03/18 13:50:06]ZER (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,39329,572
[12/03/18 13:38:03]TV (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,86011,440
[12/03/18 13:27:03]JASSRF (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-57,035228,142
[12/02/18 20:16:20]ไทยใหญ่ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-193,246772,983
[12/01/18 20:00:37]R9S (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,0608,240
[12/01/18 09:00:42]NOD32 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-697,7882,791,154
[11/29/18 20:56:11]มุนษย์ลุง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,37829,511
[11/29/18 20:40:30]NOS23 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-180,388721,553
[11/28/18 23:29:41]NOS11 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-153,400613,600
[11/28/18 23:14:56]สุราขาว (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-15,24260,970
[11/28/18 23:07:46]NOS19 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-304,5661,218,265
[11/28/18 14:58:58]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) 080181,399,201
[11/28/18 14:58:58]080 ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-3723,263
[11/26/18 16:37:20]OPPAI (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,9667,865
[11/26/18 16:29:18]music (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,4409,760
[11/25/18 10:44:48]jav18 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,0208,080
[11/21/18 12:55:35]กาหลง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-12,20848,833
[11/18/18 19:32:46]vov (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,04016,160
[11/18/18 19:25:27]ออ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,65810,633
[11/18/18 16:55:13]jkll (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-25,132100,529
[11/18/18 16:45:53]ppd (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,47217,889
[11/18/18 16:27:49]Cais (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-30120
[11/13/18 02:19:24]admin02 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-17,10468,414
[11/12/18 16:08:16]PasSpoRt (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,22412,896
[11/12/18 03:53:36]คุโรนุมะซาวาโกะ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,0134,052
[11/07/18 17:51:49]FreeLand (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5,41021,640
[11/04/18 12:58:16]๐กัญชลี๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-48,122192,488
[11/03/18 20:31:32]อู๋หลง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-22,48289,930
[10/30/18 18:42:02]ปืนลั่น (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-41,426165,704
[10/27/18 19:36:05]ออเจ้า (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-12,76151,043
[10/27/18 19:22:45]JacKF1 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-20,69882,794
[10/26/18 21:09:36]จูุน (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,49113,965
[10/26/18 21:04:43]ลีลี่ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,0724,288
[10/26/18 20:52:17]KO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,7887,150
[10/26/18 20:46:08]GOW (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,07212,288
[10/26/18 20:33:31]หา (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,9517,805
[10/26/18 19:45:36]Prima (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-100400
[10/24/18 15:05:59]110i (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-17,10368,412
[10/24/18 14:59:50]S85 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,79419,177
[10/22/18 20:52:30]0l0 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-6812,722
[10/21/18 22:45:16]POMPEII (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-17,79071,160
[10/21/18 13:24:08]Alexziel (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,43029,720
[10/20/18 16:49:28]นักสู้ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-15,14460,578
[10/20/18 16:44:02]s000s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-6682,673
[10/20/18 16:36:56]s010s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,0568,225
[10/20/18 16:31:35]งง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-11,28345,131
[10/20/18 16:25:22]yaya (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,18416,737
[10/20/18 15:56:49]ใจ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-9163,662
[10/20/18 15:02:18]oTo (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,42417,697
[10/17/18 20:53:17]Zynima (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,66018,640
[10/17/18 19:02:06]SEEDEE (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,43017,720
[10/17/18 18:48:10]NOOKUNG (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-5,21720,867
[10/17/18 18:36:17]KIMONO (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-73,891295,565
[10/17/18 18:14:23]AMI (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7,05028,200
[10/16/18 18:53:51]เสนารักษ์ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,8997,595
[10/16/18 18:51:11]เส (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-41,020164,081
[10/16/18 18:41:39]ขำขำ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-72,614290,456
[10/14/18 19:53:42]อรวรรณ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-41164
[09/25/18 12:56:59]หัวหน้าเบล (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-6,17724,707
[09/25/18 12:54:22]Darkness (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,3715,484
[09/23/18 21:40:04]ROCKดุกดุ๋ย (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4601,840
[09/23/18 14:26:31]๐Shadow๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,65610,624
[09/22/18 08:25:45]110i (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-21,37985,515
[09/20/18 19:10:04]0l0 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8513,403
[09/20/18 18:34:28]ใจ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,1444,578
[09/20/18 17:48:20]s000s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8353,341
[09/19/18 19:01:23]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐8371,246,189
[09/19/18 19:01:23]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย รองประธาน-1,6731,387,509
[09/09/18 16:32:49]JacKF1 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-25,873103,492
[09/06/18 16:30:03]Dracula (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-52,619210,475
[09/05/18 10:01:45]s010s (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,57010,281
[09/04/18 23:05:27]ชิเนะ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,0248,098
[09/04/18 20:38:14]รองประธาน ฆ่า (ลาส) แม่มณี181,215,353
[09/04/18 20:38:14]แม่มณี ถูกฆ่าโดย รองประธาน-3676,962
[09/03/18 16:59:33]หา (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,4399,757
[09/03/18 16:58:09]ออ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,32313,292
[09/01/18 12:11:21]Sniper[Elite] (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-9,75239,006
[08/31/18 20:57:52]แม่มณี (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-19,24976,998
[08/28/18 21:20:56][Z]aFir[X] (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,84611,382
[08/28/18 20:22:11]Nonnie (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-10,76343,052
[08/28/18 20:21:04][Nonnie (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3501,400
[08/28/18 20:17:59][Nonnie] (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,7797,117
[08/28/18 20:15:36]ZaFir (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8203,280
[08/28/18 20:11:26][ZaFir] (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,57414,297
[08/28/18 18:33:31]ต่ายอรทัย ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐1911,815,717
[08/28/18 18:33:31]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย ต่ายอรทัย-3821,384,183
[08/28/18 18:28:25]ต่ายอรทัย ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐1911,815,526
[08/28/18 18:28:25]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3831,384,565
[08/28/18 18:16:49]พ่องมืงตาย (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7683,072
[08/27/18 21:01:53]Zeema (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,2004,800
[08/27/18 04:01:21]กระเป๋าเงิน (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4921,966
[08/26/18 19:58:41]Tiz (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3,59214,368
[08/26/18 19:44:50]ปุโรหิต (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-17,52270,087
[08/23/18 14:21:50]SILVERHORN (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-4,16016,640
[08/23/18 14:17:45]OPPAI (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-2,4589,831
[08/20/18 17:31:32]สาวลำซิ่ง (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-73,217292,867
[08/20/18 16:59:08]พี่มีเมียแล้วนะ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-12,68650,746
[08/20/18 16:55:45]ข้ากูที (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8,20232,809
[08/19/18 17:59:19]ฟามบะฟาม (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-10,40741,628
[08/19/18 17:56:45]Dragon (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8,53334,130
[08/19/18 11:06:44]๐[กวนอู]๐ (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-403,0971,612,387
[08/18/18 00:43:53]ShiloZa (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-23,28893,154
[08/15/18 14:24:49]0 (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-7693,074
[08/13/18 07:41:16]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต211,014,335
[08/13/18 07:41:16]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-4173,180
[08/12/18 23:06:35]ถลาลม ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน111609,149
[08/12/18 23:06:35]เงินกรูเหลือสัต ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน10268,205
[08/12/18 23:06:35]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน4971,069,332
[08/12/18 23:06:35]รองประธาน ถูกฆ่าโดย XiaoQiao-1,4211,009,314
[08/12/18 23:04:06]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน7121,068,835
[08/12/18 23:04:06]รองประธาน ถูกฆ่าโดย XiaoQiao-1,4241,010,735
[08/12/18 23:04:01]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ถลาลม4561,012,158
[08/12/18 23:04:01]ถลาลม ถูกฆ่าโดย รองประธาน-912609,038
[08/12/18 23:03:57]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,011,703
[08/12/18 23:03:57]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11668,102
[08/12/18 23:00:28]ถลาลม ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน111609,950
[08/12/18 23:00:28]เงินกรูเหลือสัต ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน10368,219
[08/12/18 23:00:28]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน4991,068,123
[08/12/18 23:00:28]รองประธาน ถูกฆ่าโดย XiaoQiao-1,4261,011,644
[08/12/18 22:57:09]เงินกรูเหลือสัต ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน37368,116
[08/12/18 22:57:09]ถลาลม ฆ่า (ลาส) รองประธาน870609,839
[08/12/18 22:57:09]รองประธาน ถูกฆ่าโดย ถลาลม-2,4871,013,070
[08/12/18 22:55:30]รองประธาน ฆ่า (ลาส) XiaoQiao7911,015,557
[08/12/18 22:55:30]XiaoQiao ถูกฆ่าโดย รองประธาน-1,5811,067,624
[08/12/18 22:54:25]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,014,766
[08/12/18 22:54:25]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11567,743
[08/12/18 22:53:57]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ถลาลม4551,014,708
[08/12/18 22:53:57]ถลาลม ถูกฆ่าโดย รองประธาน-909608,968
[08/12/18 22:51:12]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน7141,069,205
[08/12/18 22:51:12]รองประธาน ถูกฆ่าโดย XiaoQiao-1,4281,014,254
[08/12/18 22:49:40]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,015,682
[08/12/18 22:49:40]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11667,859
[08/12/18 22:48:36]เงินกรูเหลือสัต ฆ่า (ปาร์ตี) รองประธาน21567,974
[08/12/18 22:48:36]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน5011,068,491
[08/12/18 22:48:36]รองประธาน ถูกฆ่าโดย XiaoQiao-1,4311,015,624
[08/12/18 22:47:45]รองประธาน ฆ่า (ลาส) ถลาลม4541,017,055
[08/12/18 22:47:45]ถลาลม ถูกฆ่าโดย รองประธาน-909609,878
[08/12/18 22:44:43]XiaoQiao ฆ่า (ลาส) รองประธาน7161,067,990
[08/12/18 22:44:43]รองประธาน ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,4331,016,600
[08/12/18 22:44:33]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,018,033
[08/12/18 22:44:33]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11567,760
[08/12/18 22:41:41]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,017,976
[08/12/18 22:41:41]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11567,875
[08/12/18 22:41:02]รองประธาน ฆ่า (ลาส) หำแข็ง701,017,918
[08/12/18 22:41:02]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย รองประธาน-14084,811
[08/12/18 22:35:41]รองประธาน ฆ่า (ลาส) หำแข็ง701,017,848
[08/12/18 22:35:41]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย รองประธาน-14084,951
[08/12/18 22:34:01]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,017,778
[08/12/18 22:34:01]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11567,990
[08/12/18 22:32:57]รองประธาน ฆ่า (ลาส) หำแข็ง701,017,720
[08/12/18 22:32:57]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย รองประธาน-14185,091
[08/12/18 22:30:20]รองประธาน ฆ่า (ลาส) เงินกรูเหลือสัต581,017,650
[08/12/18 22:30:20]เงินกรูเหลือสัต ถูกฆ่าโดย รองประธาน-11668,105
[08/12/18 22:30:03]รองประธาน ฆ่า (ลาส) หำแข็ง701,017,592
[08/12/18 22:30:03]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย รองประธาน-14185,231
[08/11/18 20:36:33]รองประธาน ฆ่า (ลาส) lll41,007,522
[08/11/18 20:36:33]lll ถูกฆ่าโดย UNKNOW-86,141
[08/10/18 22:31:03]Yes (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-25,926103,703
[08/10/18 22:19:09]กระปุ๊กลุ๊ก (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-157,074628,294
[08/10/18 21:44:32]Peak (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-6,17924,715
[08/10/18 21:32:55]TheRaven (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-8023,210
[08/10/18 18:31:32]KoYoTy ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐7091,425,397
[08/10/18 18:31:32]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย KoYoTy-1,4191,344,283
[08/10/18 18:26:39]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) KoYoTy7961,345,702
[08/10/18 18:26:39]KoYoTy ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-1,5921,424,688
[08/10/18 18:24:40]KoYoTy ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐7091,426,280
[08/10/18 18:24:40]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย KoYoTy-1,4191,344,907
[08/10/18 18:14:16]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) KoYoTy7961,346,325
[08/10/18 18:14:16]KoYoTy ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-1,5921,425,570
[08/10/18 18:04:30]KoYoTy ฆ่า (ลาส) ๐อาแวสะดอ๐7091,427,162
[08/10/18 18:04:30]๐อาแวสะดอ๐ ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,4181,345,529
[08/09/18 18:59:05]True (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,4505,800
[08/09/18 18:22:36]RAMPAGE (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-86,831347,325
[08/09/18 11:32:52]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) หำแข็ง461,336,948
[08/09/18 11:32:52]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-9271,572
[08/09/18 11:32:46]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ถลาลม3421,336,902
[08/09/18 11:32:46]ถลาลม ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-685602,786
[08/09/18 11:18:25]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ถลาลม3431,336,559
[08/09/18 11:18:25]ถลาลม ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-686603,471
[08/09/18 11:12:42]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ถลาลม3431,336,216
[08/09/18 11:12:42]ถลาลม ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-687604,157
[08/09/18 11:07:51]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) หำแข็ง461,335,873
[08/09/18 11:07:51]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-9371,665
[08/09/18 11:07:42]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ถลาลม3441,335,827
[08/09/18 11:07:42]ถลาลม ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-688604,844
[08/09/18 11:01:12]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) หำแข็ง461,335,483
[08/09/18 11:01:12]หำแข็ง ถูกฆ่าโดย ๐อาแวสะดอ๐-9371,757
[08/09/18 10:54:54]๐อาแวสะดอ๐ ฆ่า (ลาส) ถลาลม3441,335,436
[08/09/18 10:54:54]ถลาลม ถูกฆ่าโดย UNKNOW-689605,531
[08/09/18 08:52:28]u (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-3011,203
[08/09/18 08:48:28]lll (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-1,5376,150
[08/09/18 08:31:31]Epic (หลุดเกม) ถูกฆ่าโดย UNKNOW-9243,696