2019-03-18
[03/18 06:59] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 34 (No. 1)
[03/18 06:19] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 2)
[03/18 06:59] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 34 (No. 1)
[03/18 06:19] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 2)

2019-03-17
[03/17 10:50] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 41 (No. 3)
[03/17 10:24] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 4)
[03/17 10:50] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 41 (No. 3)
[03/17 10:24] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 4)

2019-03-16
[03/16 12:05] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 5)
[03/16 09:52] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 33 (No. 6)
[03/16 12:28] ออเจ้า[Bellato] ดรอบให้ หนูเกเร
> ยากิน Aid FP Potion 2500 x 99 (No. 7)
[03/16 12:05] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 21 (No. 5)
[03/16 09:52] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 33 (No. 6)

2019-03-15
[03/15 06:49] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 8)
[03/15 05:58] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 42 (No. 9)
[03/15 06:49] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 8)
[03/15 05:58] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 42 (No. 9)

2019-03-14

2019-03-13
[03/13 06:26] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 10)
[03/13 06:26] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 10)

2019-03-12
[03/12 07:04] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 11)
[03/12 06:22] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 35 (No. 12)
[03/12 07:04] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 11)
[03/12 06:22] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 35 (No. 12)

2019-03-11

2019-03-10
[03/10 18:46] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 13)
[03/10 18:46] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 13)
[03/10 06:57] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 35 (No. 14)
[03/10 06:04] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 15)
[03/10 06:57] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 35 (No. 14)
[03/10 06:04] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 15)

2019-03-09
[03/09 07:08] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 16)
[03/09 07:08] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 16)
[03/09 06:20] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 34 (No. 17)
[03/09 06:20] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 34 (No. 17)

2019-03-08

2019-03-07

2019-03-06
[03/06 06:31] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 18)
[03/06 05:45] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 19)
[03/06 06:31] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 18)
[03/06 05:45] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 19)

2019-03-05

2019-03-04
[03/04 21:07] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 20)
[03/04 21:07] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 20)
[03/04 06:58] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 42 (No. 21)
[03/04 06:21] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 31 (No. 22)
[03/04 06:58] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 42 (No. 21)
[03/04 06:21] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 31 (No. 22)

2019-03-03

2019-03-02
[03/02 14:31] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 31 (No. 23)
[03/02 14:00] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 24)
[03/02 14:31] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 31 (No. 23)
[03/02 14:00] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 24)
[03/02 06:47] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 37 (No. 25)
[03/02 06:47] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 37 (No. 25)

2019-03-01
[03/01 21:04] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 26)
[03/01 21:04] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 26)
[03/01 18:42] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 41 (No. 27)
[03/01 18:42] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 41 (No. 27)

2019-02-28
[02/28 06:46] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 28)
[02/28 06:46] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 36 (No. 28)

2019-02-27
[02/27 06:31] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 37 (No. 29)
[02/27 05:54] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 30)
[02/27 06:31] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 37 (No. 29)
[02/27 05:54] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 40 (No. 30)

2019-02-26
[02/26 22:00] งง[Bellato] รับเมล์จาก หงองง Gold[0]
> ดาป Elven Blade 55 [3] x 1 (No. 31)
[02/26 22:00] งง[Bellato] รับเมล์จาก หงองง Gold[0]
> ปืน Metal Elven Gatling Cannon 55 [3] x 1 (No. 32)
[02/26 22:00] งง[Bellato] รับเมล์จาก หงองง Gold[0]
> ธนู Elven Bow 55 [7] x 1 (No. 33)
[02/26 06:42] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 34)
[02/26 06:03] แค่ฝุ่น[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 8 (No. 35)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 28 (No. 36)
[02/26 06:42] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 39 (No. 34)
[02/26 06:03] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ แค่ฝุ่น pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 28 (No. 36)
+ กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 8 (No. 35)

2019-02-25
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 37)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 38)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 39)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 40)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 41)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 42)
[02/25 19:49] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 43)
[02/25 19:37] mom[Accretia] รับเมล์จาก หา Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1 (No. 44)
[02/25 19:37] mom[Accretia] รับเมล์จาก นักสู้ Gold[0]
> ยากิน Maximum Adrenalin Charger x 99 (No. 45)

2019-02-24
[02/24 21:15] แค่ฝุ่น[Bellato] ส่งเมล์ให้ ออเจ้า Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 20
[02/24 21:15] แค่ฝุ่น[Bellato] ส่งเมล์ให้ ออเจ้า Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1
[02/24 21:09] แค่ฝุ่น[Bellato] รับเมล์จาก ออเจ้า Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (No. 46)
[02/24 21:17] ออเจ้า[Bellato] รับเมล์จาก แค่ฝุ่น Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 20 (No. 47)
[02/24 21:17] ออเจ้า[Bellato] รับเมล์จาก แค่ฝุ่น Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (No. 46)
[02/24 21:07] ออเจ้า[Bellato] ส่งเมล์ให้ แค่ฝุ่น Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1

2019-02-23

2019-02-22

2019-02-21

2019-02-20
[02/20 18:05] นักสู้[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> ยากิน Maximum Adrenalin Charger x 99
[02/20 18:05] นักสู้[Accretia] ส่งเมล์ให้ non Gold[0]
> ยากิน Maximum Adrenalin Charger x 99
[02/20 16:32] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:32] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:32] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:31] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:31] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:31] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:31] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:31] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ mom Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:30] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ non Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1
[02/20 16:30] หา[Accretia] ส่งเมล์ให้ non Gold[0]
> กระสุน Giga Cross Rocket x 1

2019-02-19

2019-02-18
[02/18 18:10] D2R[Accretia] รับเมล์จาก ZDOODZ Gold[0]
> แหวนแอค Aqua Burn BracerA (HP/FP+15% Fire 0 Water 2 Earth 2 Wind 0) x 1 (No. 48)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก นักสู้ Gold[0]
> ซีกคิท Advanced Siege Kit x 1 (No. 49)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก นักสู้ Gold[0]
> ซีกคิท Advanced Siege Kit x 1 (No. 50)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก นักสู้ Gold[0]
> ยากิน Advanced Over Drive Charger x 99 (No. 51)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก นักสู้ Gold[0]
> ซีกคิท Advanced Siege Kit x 1 (No. 52)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก oTo Gold[0]
> ลันเชอร์ Missile Launcher 45 +4 [6] x 1 (No. 53)
[02/18 15:32] non[Accretia] รับเมล์จาก oTo Gold[0]
> แหวนแอค Fire Burn BracerC (ATK+8% Fire 2 Water 0 Earth 0 Wind 0) x 1 (No. 54)

2019-02-17