2018-07-16
[07/16 20:42] เหยื่ออารมณ์[Bellato] รับเมล์จาก เหยื่ออารมณ์ Gold[0]
> บูทตี้ 50Lv Trap Exchange x 21 (No. 1)

2018-07-15

2018-07-14

2018-07-13
[07/13 22:49] 110i[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 x 1
[07/13 22:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก 110i Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Force Booster 40 x 1 (No. 2)
[07/13 22:24] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ ๐อาแวสะดอ๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 20 (No. 3)
[07/13 22:24] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 20 (No. 3)

2018-07-12
[07/12 20:41] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[51000]
> แร่ Grace Talic x 99 (No. 4)
[07/12 20:41] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99 (No. 5)
[07/12 20:41] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99 (No. 6)
[07/12 20:41] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99 (No. 7)
[07/12 20:41] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99 (No. 8)
[07/12 19:44] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ ๐อาแวสะดอ๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 69 (No. 9)
- ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 19:43] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ S85 pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
+ ยากิน Movement Speed+ Potion x 69 (No. 9)
[07/12 19:41] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ S85 pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 65 (No. 9)
- ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 19:40] ออเจ้า[Bellato] ดรอบให้ S85
> uWeapon Legacy Blade 47 x 1 (No. 11)
[07/12 19:38] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ Magus pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน Movement Speed+ Potion x 65 (No. 9)
+ ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 19:43] S85[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 69 (No. 9)
[07/12 19:41] S85[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน Movement Speed+ Potion x 65 (No. 9)
+ ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 19:44] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ยากิน Movement Speed+ Potion x 69 (No. 9)
+ ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 19:38] Magus[Bellato] ดรอบให้ ออเจ้า
> uWeapon Legacy Blade 47 x 1 (No. 11)
[07/12 19:38] Magus[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ยากิน Movement Speed+ Potion x 65 (No. 9)
- ยากิน Super Smart Potion[Cash] x 85 (No. 10)
[07/12 20:32] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99
[07/12 20:32] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99
[07/12 20:31] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99
[07/12 20:31] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99
[07/12 20:31] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[51000]
> แร่ Grace Talic x 99
[07/12 19:43] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> แร่ Keen Talic x 98 (No. 12)
[07/12 18:42] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[07/12 18:41] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[07/12 18:35] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1
[07/12 18:33] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Keen Talic x 98

2018-07-11

2018-07-10
[07/10 20:19] S85[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 55
[07/10 20:20] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก S85 Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 55 (No. 13)
[07/10 20:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 +3 [7] x 1 (No. 14)
[07/10 20:11] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> แร่ Black Sparking Stone x 99 (No. 15)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> ยากิน Composed Potion[Premium] x 7 (No. 16)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 17)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99 (No. 18)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 36 (No. 19)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> ยากิน Destruction Rune x 99 (No. 20)
[07/10 20:10] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> ยากิน Convert Rune x 99 (No. 21)
[07/10 20:02] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 +3 [7]
x 1
[07/10 20:00] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 +3 [7]
x 1 (No. 14)
[07/10 20:00] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 7 (No. 22)
[07/10 19:42] 110i[Bellato] ส่งเมล์ให้ BOX Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/10 19:55] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ BOX Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 20
[07/10 19:52] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ BOX Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 [7] x 1
[07/10 19:49] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 23)
[07/10 19:59] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ MCKING Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 +3 [7]
x 1
[07/10 19:59] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ MCKING Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 7
[07/10 19:57] BOX[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 20 (No. 24)
[07/10 19:53] BOX[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> หอก Divine Lance 60 [7] x 1 (No. 14)
[07/10 19:45] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/10 19:44] BOX[Bellato] รับเมล์จาก 110i Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 25)
[07/10 19:47] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH3 (DODGE+23 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/10 19:45] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 25)
[07/10 17:47] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 26)
[07/10 17:47] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 27)
[07/10 17:47] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5]
x 1 (No. 28)
[07/10 17:42] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 30 (No. 29)
[07/10 10:57] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 24 (No. 30)
[07/10 00:13] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ BOX Gold[1]
> หอก Crimson Spear[Rare D] 50 [5] x 1
[07/10 00:07] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 98 (No. 31)
[07/10 00:07] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 32)
[07/10 00:21] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 24
[07/10 00:18] BOX[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 34 (No. 33)
[07/10 00:15] BOX[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> หอก Crimson Spear[Rare D] 50 [5] x 1 (No. 34)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 35)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 36)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 37)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 38)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 39)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 99 (No. 40)
[07/10 00:01] BOX[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 41)
[07/10 00:17] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ BOX Gold[1]
> แร่ Keen Talic x 34
[07/10 00:05] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99
[07/10 00:04] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 98

2018-07-09
[07/09 20:26] ออเจ้า[Bellato] เทรดกับ ๐อาแวสะดอ๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ SacredFire Talic x 4 (No. 42)
+ แร่ Chaos Talic x 10 (No. 43)
[07/09 20:26] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] เทรดกับ ออเจ้า pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- แร่ Chaos Talic x 10 (No. 43)
+ แร่ SacredFire Talic x 4 (No. 42)

2018-07-08

2018-07-07

2018-07-06

2018-07-05
[07/05 20:27] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน PopeHPPotion+5000[Special] x 99 (No. 44)
[07/05 20:27] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ยากิน PopeHPPotion+4000[Special] x 99 (No. 45)
[07/05 18:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[07/05 18:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[07/05 18:56] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 26)
[07/05 18:56] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 27)
[07/05 18:50] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[07/05 18:50] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[07/05 18:44] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1
[07/05 18:33] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 27)
[07/05 18:33] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 26)
[07/05 18:33] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5]
x 1 (No. 28)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1 (No. 46)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99 (No. 47)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99 (No. 48)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99 (No. 49)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99 (No. 50)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Grace Talic x 99 (No. 51)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99 (No. 52)
[07/05 17:43] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99 (No. 53)
[07/05 17:42] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99 (No. 54)
[07/05 17:42] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Grace Talic x 99 (No. 55)
[07/05 17:42] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99 (No. 56)
[07/05 17:42] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[67000]
> x 1 (No. 57)
[07/05 17:42] KoYoTy[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1 (No. 58)
[07/05 09:36] llii[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 86
[07/05 08:27] llii[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> บูทตี้ White ExcelSiar A x 20 (No. 59)
[07/05 08:26] llii[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 60)
[07/05 08:26] llii[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 61)
[07/05 08:26] llii[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 62)
[07/05 08:26] llii[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 63)

2018-07-04
[07/04 18:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1
[07/04 18:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1
[07/04 18:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[07/04 18:58] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[07/04 17:46] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[67000]
> x 1
[07/04 17:46] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5]
x 1 (No. 28)
[07/04 17:45] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 26)
[07/04 17:45] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 27)
[07/04 11:12] นู๋ริน[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[227000]
> ยากิน BlessHPPotion+5000[Special] x 99 (No. 64)
[07/04 11:09] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[227000]
> ยากิน BlessHPPotion+5000[Special] x 99
[07/04 11:08] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋รินอง Gold[227000]
> x 1

2018-07-03
[07/03 22:02] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99 (No. 65)
[07/03 22:01] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99
[07/03 22:01] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Grace Talic x 99
[07/03 22:01] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99
[07/03 22:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99
[07/03 22:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99
[07/03 22:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Grace Talic x 99
[07/03 22:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Darkness Talic x 99
[07/03 22:00] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Wisdom Talic x 99
[07/03 21:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Chaos Talic x 99
[07/03 21:59] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> แร่ Mercy Talic x 99
[07/03 18:43] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1
[07/03 18:43] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1
[07/03 18:33] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 2500 x 99
[07/03 18:33] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1
[07/03 18:14] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 30
[07/03 15:19] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ ริน Gold[0]
> ธนู Elven Bow 55 [6] x 1
[07/03 15:18] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ ริน Gold[0]
> ปืน Metal Elven Gatling Cannon 55 [6] x 1
[07/03 15:18] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ ริน Gold[0]
> ปืน Metal Elven Gatling Cannon 55 [6] x 1
[07/03 15:18] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ไม้เท้า Elven Staff 55 [6] x 1
[07/03 15:18] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ไม้เท้า Elven Staff 55 [7] x 1
[07/03 15:09] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ไม้เท้า Elven Staff 55 [6] x 1
[07/03 15:09] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ไม้เท้า Elven Staff 55 [6] x 1
[07/03 15:09] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ดาปคู่ Metal Elven Dual Blade 55 [5] x 1
[07/03 15:09] นู๋ริน[Bellato] ส่งเมล์ให้ นู๋ริน Gold[0]
> ดาปคู่ Metal Elven Dual Blade 55 [7] x 1
[07/03 10:58] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 56
[07/03 10:58] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99
[07/03 10:22] มิกะ[Bellato] เทรดกับ ๐อาแวสะดอ๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 30 (No. 66)
[07/03 10:20] นู๋ริน[Bellato] เทรดกับ ๐อาแวสะดอ๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 30 (No. 66)
[07/03 10:22] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] เทรดกับ มิกะ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- กล่องของขวัญ Shiny gold box x 30 (No. 66)
[07/03 10:20] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] เทรดกับ นู๋ริน pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ กล่องของขวัญ Shiny gold box x 30 (No. 66)

2018-07-02
[07/02 17:28] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[475200]
> ยากิน Burst Potion[Premium] x 30 (No. 67)
[07/02 17:27] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[79800]
> รีโมท Unit Merchant Beeper x 13 (No. 68)
[07/02 17:27] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> มีดปา Crimson Hora Throwing Knife[Rare D] 55 +2 [4] x 1 (No. 69)
[07/02 17:27] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[147200]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1 (No. 70)
[07/02 17:26] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[147200]
> ต่างหู Fluctuating Beast Vital's Earring (ATK+22% HP/FP+4% DEF+10% ) x 1
[07/02 17:25] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> มีดปา Crimson Hora Throwing Knife[Rare D] 55 +2 [4]
x 1
[07/02 17:22] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[79800]
> รีโมท Unit Merchant Beeper x 13
[07/02 17:21] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[475200]
> ยากิน Burst Potion[Premium] x 30
[07/02 15:42] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 92
[07/02 09:45] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> บูทตี้ White ExcelSiar A x 20
[07/02 09:44] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:44] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:44] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:44] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:44] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] ส่งเมล์ให้ llii Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 60)
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 71)
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 63)
[07/02 09:43] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 62)
[07/02 09:42] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 61)
[07/02 09:42] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 72)
[07/02 09:42] ตัวจิ๋ว[Bellato] รับเมล์จาก ตัวจิ๋ว Gold[0]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 73)

2018-07-01
[07/01 18:49] S85[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> รีโมท Expensive Consumable Merchant Beeper x 50 (No. 74)
[07/01 18:48] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> รีโมท Expensive Consumable Merchant Beeper x 50
[07/01 12:23] 110i[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 50 x 1 (No. 75)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99 (No. 76)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 88 (No. 77)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH4 (DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 78)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH3 (DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 79)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Mind ResletH15 (ATK+21% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 80)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 81)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[1]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1 (No. 82)
[07/01 12:50] S85[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Mind ResletH25 (ATK+22% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 83)
[07/01 12:40] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/01 12:40] BOX[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> กาดทาวเวอร์ Epochal Guard Tower x 1
[07/01 12:39] BOX[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 84)
[07/01 12:39] BOX[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 85)
[07/01 12:38] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Mind ResletH25 (ATK+22% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/01 12:37] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Mind ResletH15 (ATK+21% DEF+30% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/01 12:37] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH3 (DEF+28% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/01 12:37] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Mind AppendixH4 (DEF+29% Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[07/01 12:37] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 88
[07/01 12:36] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ S85 Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99

2018-06-30
[06/30 00:34] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 20 (No. 86)
[06/30 00:34] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH25 (ATK+22% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 87)
[06/30 00:34] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 88)
[06/30 00:08] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Splitz AppendixH2 (DODGE+22 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/30 00:08] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH25 (ATK+22% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/30 00:05] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 20
[06/30 00:05] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 89)
[06/30 00:05] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 90)

2018-06-29
[06/30 00:02] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ MCKING Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Spirit WristletH (ATK+20% DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/30 00:02] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ MCKING Gold[1]
> ต่างหูเบล Elemental Spirit AppendixH (DODGE+20 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/29 20:13] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 2500 x 99 (No. 91)
[06/29 20:12] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> แร่ Keen Talic x 99 (No. 92)
[06/29 20:12] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> แร่ Keen Talic x 99 (No. 93)
[06/29 17:07] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] ส่งเมล์ให้ 110i Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Bellato Mantle17 50 x 1
[06/29 17:04] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> รองเท้าฟอส NobleHora Shoes 50 +6 [7] x 1 (No. 94)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH45 (ATK+24% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 95)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH55 (ATK+25% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1 (No. 96)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% ) x 1 (No. 97)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 x 1 (No. 98)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> ธนูลีออน Leon's Beam Gun Bow 45 [2] x 1 (No. 99)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (No. 100)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[1]
> ดาปคู่ Metal Elven Dual Blade 55 +3 [3]
x 1 (No. 101)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99 (No. 102)
[06/29 17:03] ๐อาแวสะดอ๐[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99 (No. 103)
[06/29 16:57] BOX[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> ยากิน Escape Rune x 44 (No. 104)
[06/29 16:54] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ดาปคู่ Metal Elven Dual Blade 55 +3 [3]
x 1
[06/29 16:54] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1
[06/29 16:53] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ธนูลีออน Leon's Beam Gun Bow 45 [2] x 1
[06/29 16:52] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> เจ็ทแพคเบล Advanced Force Booster 50 x 1
[06/29 16:52] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> ต่างหู Dead Outcast's Earring (DODGE+20 HP/FP+15% DEF+16% ) x 1
[06/29 16:52] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH55 (ATK+25% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/29 16:51] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> แหวนเบล Elemental Sprits ResletH45 (ATK+24% DODGE+25 Fire 4 Water 4 Earth 4 Wind 4) x 1
[06/29 16:50] Magus[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> รองเท้าฟอส NobleHora Shoes 50 +6 [7]
x 1
[06/29 17:00] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99
[06/29 17:00] MCKING[Bellato] ส่งเมล์ให้ ๐อาแวสะดอ๐ Gold[1]
> กล่องของขวัญ Jewelry Box x 99
[06/29 14:16] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 105)
[06/29 14:16] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 106)
[06/29 14:16] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ White ExcelSiar Piece x 99 (No. 107)
[06/29 14:16] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 98 (No. 108)
[06/29 14:16] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก MCKING Gold[0]
> แร่ Purple ExcelSiar Piece x 99 (No. 109)
[06/29 14:14] MCKING[Bellato] รับเมล์จาก สิงหไกรภพ Gold[0]
> โล่เบลโค Intense Hora Shield 50 x 1 (No. 110)
[06/29 13:55] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> กระสุน Fire Advanced Beam Cell x 1 (No. 111)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก BOX Gold[0]
> แร่ Olive ExcelSiar Piece x 37 (No. 112)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Manaw Gold[0]
> ยากิน Defense Rune x 40 (No. 113)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Kimura Gold[0]
> ยากิน Aid FP Potion 2500 x 99 (No. 114)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[5]
> ยากิน Defense Rune x 80 (No. 115)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99 (No. 116)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> ยากิน Escape Rune x 99 (No. 117)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> ยากิน Advanced Composed Potion x 99 (No. 118)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ Black Sparking Stone x 99 (No. 119)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> แร่ Black Sparking Stone x 60 (No. 120)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก Magus Gold[0]
> ยากิน Convert Rune x 58 (No. 121)
[06/29 13:54] Magus[Bellato] รับเมล์จาก อิคิว Gold[0]
> ใบวาป Elan Plateru Scroll x 99 (No. 122)

2018-06-28

2018-06-27
[06/27 21:47] PoNgZa20[Accretia] เทรดกับ ๐HAROIN๐ pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
- ดันเจียน A dimension tranfer Gate Creation Key[The Future] x 1 (No. 123)
[06/27 21:47] ๐HAROIN๐[Accretia] เทรดกับ PoNgZa20 pay(D:0 G:0) rev(D:0 G:0)
+ ดันเจียน A dimension tranfer Gate Creation Key[The Future] x 1 (No. 123)

2018-06-26
[06/26 17:42] สาวลำซิ่ง[Cora] ส่งเมล์ให้ KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Inventer's Accessories Box x 1
[06/26 17:39] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แบต Mining Tool Battery [L] x 1 (No. 27)
[06/26 17:39] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก สาวลำซิ่ง Gold[0]
> เครื่องขุดแร่ Mining Tool 1 x 1 (No. 26)
[06/26 17:39] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 16 (No. 124)
[06/26 17:52] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 2500 x 99
[06/26 17:52] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 2500 x 99
[06/26 17:51] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ยากิน Priest FP Potion 2500 x 99

2018-06-25
[06/25 18:58] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> กล่องของขวัญ Lottery Box[Cham&Generator] x 16
[06/25 17:52] สาวลำซิ่ง[Cora] รับเมล์จาก KoYoTy Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1 (No. 28)

2018-06-24

2018-06-23

2018-06-22

2018-06-21
[06/21 19:26] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> แร่ Keen Talic x 99
[06/21 19:25] KoYoTy[Cora] ส่งเมล์ให้ สาวลำซิ่ง Gold[0]
> ดาปสองมือ Intense Hora Sword 50 +4 [5] x 1

2018-06-20

2018-06-19

2018-06-18

2018-06-17